Board logo

標題: 【閒聊】龍貓 [打印本頁]

作者: 46855413    時間: 2013-11-14 18:07     標題: 【閒聊】龍貓

據某位好朋友(就是小羊姐姐5 D! T5 K, _/ W7 z7 E
說你們要我回來?) r* c' o/ `* {1 I: `6 k
糾甘心
- E: J# ?% [% w: \2 B投個票吧
; j2 m- r+ d/ j  B6 p9 @# E/ n$ ~重出江湖OR不要~永遠遠離淘米: B; R. R$ g5 t' A  _( T) m0 W
選吧
% F& D- t3 T3 b投下你們神聖的一票=W=
作者: 27959405    時間: 2013-11-14 18:24

龍貓QAQ(超想你(x
作者: 46855413    時間: 2013-11-14 18:26

龍貓QAQ(超想你(x
! q( n1 p+ ^6 r" b8 X2 R1 Q27959405 發表於 2013-11-14 10:24
& X( S8 c0 J; s. `. ^
別以為改了頭像&自我
0 y4 R( i; k8 o1 J- C* ]+ C+ o" w4 u. e$ F我就不認識你了
7 k! g* h1 v1 c& L9 f4 i* y5 h- `依蕾QAQ(超超超...想妳(X
作者: 46855413    時間: 2013-11-14 18:29

龍貓QAQ(超想你(x4 l: S) u' ]$ \6 B0 E2 m( F
27959405 發表於 2013-11-14 10:24

, @$ A: |6 g6 j4 z$ ^等等等等....) Q; A& u5 f1 B- m! K# I7 C
"此人以不存在"?
9 d* z4 d0 O7 P: v難道...=口=
作者: 27959405    時間: 2013-11-14 18:33

& N7 D: o7 X* o! b% f2 w等等等等....- U  B5 N( U; d2 T* ]
"此人以不存在"?6 a6 R. s8 w6 g1 ^$ o
難道...=口=
7 |; `0 o5 a) {8 G46855413 發表於 2013-11-14 10:29
+ P3 q' r/ l2 r: I3 b
沒有啦˙˙別在意別在意ˊˇˋ
作者: 46855413    時間: 2013-11-14 18:37

+ {5 L4 [% g& k) d: t
沒有啦˙˙別在意別在意ˊˇˋ
2 h& u" A* n2 \, D- M27959405 發表於 2013-11-14 10:33

. x- s; Y' y% n慘了!!!3人了3 P9 }/ U+ n2 l9 {, W! H9 n5 L, C
趕快把票數降低(遭毆
0 H( X- p; r) Q) l* R我還是蠻想回來的(我看你根本不想
作者: 27959405    時間: 2013-11-14 18:58

1 F3 u( N! ^2 v' l6 T慘了!!!3人了
  l4 ^0 A# v0 Y" M趕快把票數降低(遭毆5 t# V: P: f7 }* z0 p7 U- k/ G8 l0 @
我還是蠻想回來的(我看你根本不想1 g) o/ W8 K0 t2 k: s0 o' S0 @
46855413 發表於 2013-11-14 10:37

* r# _. o1 F- {6 ~你不行消失ˋˊ(欸等等
作者: 46855413    時間: 2013-11-14 19:01

/ H8 F1 L/ N9 ~2 Z: L( X3 v& S* n你不行消失ˋˊ(欸等等; i1 I( h8 P) M8 \1 f  F2 f
27959405 發表於 2013-11-14 10:58

9 ?( E- I+ {! e& U6 q- \  eWHY?~
1 O& h4 ?( Y( N4 |. P6 h你何時對我那麼好?說-.-
作者: 27959405    時間: 2013-11-14 19:04

0 h$ {4 N0 A& J' lWHY?~" {6 Y4 |. ^  Z# O) O. |
你何時對我那麼好?說-.-$ n% `( H  v. }" T% k8 e
46855413 發表於 2013-11-14 11:01

. y% w( J" y9 _& B/ _因為你消失我好無聊ˊˇˋ(欸等等
作者: 46855413    時間: 2013-11-14 19:13

! K  c' s& b. U/ C7 U7 }
因為你消失我好無聊ˊˇˋ(欸等等0 _1 Z! f4 ]) G5 K9 [
27959405 發表於 2013-11-14 11:04
: v5 f3 A3 D) X  o8 P$ j; ?' j. J
= =$ V2 w% m4 p; m
= =( B! t5 o9 X; A  F0 C4 v
無言了..
作者: 27959405    時間: 2013-11-14 19:18

) K$ r* j+ ^% k' d= =
& l& z1 H3 F: y3 o0 `= =
! j% V. d2 i+ v6 }3 c, D) Z無言了..* O$ O  ?$ ]4 u( X
46855413 發表於 2013-11-14 11:13

" r1 N$ s/ C% J) Z2 a8 x(燦笑(謂
作者: 46855413    時間: 2013-11-14 19:20

(開始擔心大家選回歸了)
作者: 20688760    時間: 2013-11-14 19:39

你只有一個選項
" Z9 {- m, C& E2 F就是回來!(等等別激動
作者: 46855413    時間: 2013-11-14 19:40

你只有一個選項. v5 s8 M' g- M" q" r) G
就是回來!(等等別激動) W/ m5 d4 W1 V+ U, y* g4 `. q
20688760 發表於 2013-11-14 11:39

; X( t! M' y6 l$ W  K你太激動了(?
作者: 20698540    時間: 2013-11-14 19:41

* X0 {7 P  A& N) H6 m' g
你太激動了(?
3 ]  ]6 {) _6 D: N2 C46855413 發表於 2013-11-14 11:40

1 ?/ s: j& Y1 @* _" }' I[attach]1504373[/attach]
作者: 46855413    時間: 2013-11-14 19:45

& d6 ?. |2 S  [3 h) }1504373
6 h- C# C2 W! u% F: @20698540 發表於 2013-11-14 11:41
5 d, @$ I& p4 D
搶奪中) t+ [' e( R; \% K& p# C7 Q
開啟坦克
作者: 46855413    時間: 2013-11-14 19:45

哈哈哈~~~
作者: 20698540    時間: 2013-11-14 19:48

哈哈哈~~~
" _. }# N, `5 |3 C% T: {; H46855413 發表於 2013-11-14 11:45
, y2 A3 J+ t2 g  f+ n3 N
[attach]1504378[/attach]
作者: 27959405    時間: 2013-11-14 19:49

[attach]1504379[/attach]
* J- L/ w( i+ T1 @0 S2 J$ ]9 e5 A2 k找到鑰匙在放你走=w=
作者: 20698540    時間: 2013-11-14 19:50

欸狗狗到底在哪啦3 |' N1 ?9 L4 F* |. O' v+ l

9 t; l0 k6 B9 @. C' U! z我要賣他電吉他說
作者: 20688760    時間: 2013-11-14 20:04

他說不定消失囉.
作者: 31573990    時間: 2013-11-14 20:16

我在看射鵰英雄傳啦
作者: 20688760    時間: 2013-11-14 20:20

武俠劇 是嗎...
作者: 20688760    時間: 2013-11-14 20:22

說到電視
1 U3 i5 S2 w/ G1 ^2 N: V我今天還沒看到刀劍神域啊ˊ^ˋ
作者: 31573990    時間: 2013-11-14 20:24

武俠劇 是嗎...# I. e5 a: p, V
20688760 發表於 2013-11-14 12:20
錯  是金庸小說  只是把它變成節目在播而已
作者: 20688760    時間: 2013-11-14 20:25

那我對這類的節目沒興趣
作者: 20698540    時間: 2013-11-15 16:33

窩超想拿倚天劍砍人(不對
作者: 46855413    時間: 2013-11-15 21:25

好了~
' L& k2 i$ {2 ~6 T+ H: r- h" o) L選擇回歸/ T/ |& P! b# }0 o) {
你們有辦了(竊笑% @+ J( M. z5 Z! _' Y6 K! H
話說, d* H9 ^8 E) J5 E
按不回歸的那兩顆滷蛋
0 }  P  u1 y) o: Q0 C1 P6 O滾出來!!讓我打!!
作者: 46855413    時間: 2013-11-15 21:32

下載好了
; H. q7 p4 Y1 C(竊笑)
作者: 27959405    時間: 2013-11-15 21:34

下載好了: _' G9 T: Z. g; R
(竊笑)( r2 L* n  {5 O+ K3 G# ^* C' [
46855413 發表於 2013-11-15 13:32
6 i5 C, K) u  D- r4 a. H0 L6 M( _, f
*0*等你~
作者: 20698540    時間: 2013-11-16 11:36

欸討厭換我不想玩惹
, G1 l* V/ Y) B) p
" ]. g5 A$ U, m3 @4 G還是你們要單挑或怎樣再來找我好了。
作者: 27959405    時間: 2013-11-18 17:35

欸討厭換我不想玩惹
' _, t& _& K0 s! a% }! l! a- v: L
( Y  J3 V" |: S) K5 Z* a' p- ?1 l還是你們要單挑或怎樣再來找我好了。: S- ^4 _  z; d2 W" ^" M
20698540 發表於 2013-11-16 03:36
8 ]" o: g# s2 l, I+ _
怎麼換你OAO! K/ I0 s' S  m. |) a. N
還有龍貓死去哪了!!!
作者: 20698540    時間: 2013-11-18 17:54

最近在玩單人小遊戲
. `5 f4 u7 l1 c! X6 j0 ?
3 g2 K" J; j/ C2 q* X- b; b1 T我還是會上去看一下百變
作者: 20166496    時間: 2013-11-18 18:53

: v: P; {' e! b, ^4 }5 i- V3 _
怎麼換你OAO
$ b* p0 k' J3 T% v# n還有龍貓死去哪了!!!( g) a1 K6 C- @1 W# G
27959405 發表於 2013-11-18 09:35 AM
) q/ ~5 z0 u: j
(這隻本尊)
/ \% t0 k) x2 G  D. d8 G8 j2 G我的電腦不讓我玩阿...QAQ
5 J' `2 e6 G# }都黑屏..QAQ(哭奔
+ F# t/ J7 ?% n. A1 t+ p算了~沒信心了$ _3 i4 N4 {$ h5 \0 Q1 `; J
(放棄淘米)
5 L8 n8 l2 r" o% |來LOL找我吧~
作者: 27959405    時間: 2013-11-18 21:24

' `  z4 X3 B4 I8 I! ~# }(這隻本尊)
" N5 O: s" j- l$ v我的電腦不讓我玩阿...QAQ: ]7 ?! j0 a( Q8 ?8 L$ r. J
都黑屏..QAQ(哭奔
3 i* Y7 `7 @3 z- o算了~沒信心了
& f; Z7 G5 ^+ f6 t(放棄淘米)
3 W1 G" G( c, G" N+ ~來LOL找我吧~
+ V$ k) w+ J" g20166496 發表於 2013-11-18 10:53
. P; @0 l/ w" F
-.-6 x. N) k2 q1 v2 m0 r% U
我不會去玩LOL的...我玩太多遊戲- -
作者: 38875982    時間: 2013-11-18 23:27

5 A& \6 M/ e( M4 C-.-
/ N# V8 [) a  [; B* A9 u我不會去玩LOL的...我玩太多遊戲- -: O' J( |4 t! D# h" o, n3 M
27959405 發表於 2013-11-18 13:24

7 c  f& J3 F# t' glol超不好玩(個人覺得
作者: 37582365    時間: 2013-11-20 18:47

我不認識你  但我還是會選不回歸的
作者: 45596371    時間: 2014-5-25 20:35

我不認識你  但我還是會選不回歸的
+ c2 b2 D  w* }# s& ~" ]/ a  W37582365 發表於 2013-11-20 10:47

) v; r! ]' V% L( z5 q6 O我認識你可是我還是不認識你 但是我會選不回歸的相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反在相反
作者: 34827553    時間: 2014-12-11 19:57

都不好因為是垃圾遊戲
作者: 48216103    時間: 2016-10-22 11:19

回復 39# 34827553 你不要介紹你自己
歡迎光臨 台灣淘米論壇 (http://bbs.61.com.tw/) Powered by Discuz! 7.2