Board logo

標題: 【閒聊專區】百變大兵日記 [打印本頁]

作者: 20734908    時間: 2015-7-7 10:53     標題: 【閒聊專區】百變大兵日記

此討論串只要與百變有關,或在百變遊戲中遊玩時發生的任何問題,$ |' U3 _  _( r! s4 R
都歡迎來此版討論,不管是射擊遊戲或是第一人稱遊戲,都歡迎加入討論!4 o& y# E5 [; f9 ~' s/ ]
當然最歡迎百變玩家一同聊聊對本次改版的想法!!
  ^6 g* l; r2 k6 F4 P9 k! D( Y/ y2 i- ?' K
注意:大家還是要守秩序不違反版規呦!!

作者: 41301418    時間: 2015-7-7 11:29

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 11:37

不管是射擊遊戲或是第一人稱遊戲都可阿
* j+ V  L0 O; ]5 `0 U+ N) `6 \  ]% N2 a所以可以非百變?! `: v7 E! r% w8 p8 F2 u3 ?
還是在說模式ww
作者: 28428021    時間: 2015-7-7 11:50

此人不會玩射擊類遊戲ˊ_>ˋ
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 11:52

此人不會玩射擊類遊戲ˊ_>ˋ
* L8 ]" x6 h; x: a* {& _28428021 發表於 7-7-2015 11:50

' Z/ c" s1 m3 h/ T* T; _RPG射擊倒是可以(?)
作者: 20734908    時間: 2015-7-7 11:53

既然是閒聊,非百變的射擊遊戲當然也歡迎討論
作者: 29198251    時間: 2015-7-7 12:45

這是新遊戲嗎怎麼現在才加任務
作者: 20698540    時間: 2015-7-7 12:47

這是新遊戲嗎怎麼現在才加任務
2 Y% |& H+ I7 ?" o, [9 Q29198251 發表於 2015-7-7 04:45

% V/ G$ G7 V2 Z0 t# m, N9 _
0 N4 \* l# Q6 a" ^; n% T# v
7 B1 H# ]6 M& U4 F   這遊戲已經滿久的! ?  L: r2 Z! U  F' I; B1 H
是這次出新兵種吸引比較多人
2 g0 r4 U+ ]% B  H2 l/ a- D. {/ l4 @) V6 o
我猜0-0
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 12:52

既然能討論非百變
- X7 T# K# D- g  ^$ g俺要推介一個劇情流RPG射擊遊戲
7 z2 w% s- k/ ^8 Z因為很重要所以要說3次
( y+ d& ]# m* Q: ]! x9 ]. r這是劇情流
( b  ]* Z- G4 X* o( G劇情向必推
& n# D2 c$ k7 P% F3 Q8 {; I因為是劇情向,射擊部份很簡單(吧)
, Y3 e0 o8 _6 xhttp://www.kongregate.com/games/xdanond/rpg-shooter
# P/ h6 X7 S* O- w7 D# u這邊有攻略,除了Ginny要求18關前不死有點難度外其他都很易7 q, U3 E& d; ]
http://www.kongregate.com/forums ... age=3#posts-3823314
" n( G$ T; J$ H4 `# E" A# Y( @+ c最後BOSS這樣就可以輕鬆虐了8 B7 b/ F9 \$ ~$ G; z

  w& @+ ~8 B6 c! B升級全點防速,有多再點智力就好
作者: 39480818    時間: 2015-7-7 12:53

路過˙ ˙.......
作者: 25172425    時間: 2015-7-7 12:55

呃 連這個都變任務
作者: 48607405    時間: 2015-7-7 12:57

回復 9# 21043709 / [% j& r" k) Z" H- q

; H7 {; U6 B' {# J7 \路過 為了解任務ˊˋ(#* R3 Z4 {) _8 r8 Q( S# _* }7 h
這遊戲感覺好複雜ˊˋ4 D& i6 p2 K! J* X- ?9 }; D
   

作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:05

我是專業導師(遭毆我教你怎麼玩(X)
作者: 30699141    時間: 2015-7-7 13:07

純粹路過...
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:12

既然能討論非百變
" d# \; X  R& k; D  w! K俺要推介一個劇情流RPG射擊遊戲
5 O% A9 a; f8 j% Y: _因為很重要所以要說3次
# M- c+ ~# Y/ x. p8 U這是劇情流
, l% ^2 F+ `9 U9 v+ j劇情向必推
2 z$ A% z3 k$ c" t因為是劇 ...
; M; S- ]$ t  r* f; ^* a21043709 發表於 2015-7-7 12:52
  v' F7 C) c6 m3 g
這種遊戲聽說是越難玩ˊ_>ˋ
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:19

百變兵團這次改版 我覺得還不錯 (新圖要適應)
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 13:20

這種遊戲聽說是越難玩ˊ_>ˋ" a8 D5 o# I7 y2 f; x; I4 t) ?0 J
38875982 發表於 7-7-2015 13:12

: |% N0 C3 I3 n% S0 I3 Y$ H0 @對我而言
. ]+ Y  a- y7 H, g" z$ ^- T比百變易ˊ_>ˋ
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 13:20

回復  21043709 / }9 |& j  E2 e

4 X$ N, ?( `* d$ y; U5 a) V8 J路過 為了解任務ˊˋ(#
  Q# t& ^5 x4 O: M0 y. q, F! w5 a這遊戲感覺好複雜ˊˋ
# {  j/ x( d9 w* B/ ]: r. t7 I7 h48607405 發表於 7-7-2015 12:57
& l+ N& D3 G+ X
劇情超GJ=w=
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:23

對我而言
1 Q6 b( }) x& I8 N% H- j0 E比百變易ˊ_>ˋ
* E( V6 k3 `% [) L" u: @( M21043709 發表於 2015-7-7 13:20

! n# O& |% z4 k' C1 a0 C( {想發攻略百變太單純
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:24

劇情超GJ=w=' ^+ |0 q4 g6 }+ F7 }" R
21043709 發表於 2015-7-7 13:20
3 J  c2 b4 I6 i3 Z" k6 m3 z
我一定不會玩WW
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:25

回復  21043709 : W/ s2 ~" y) F0 E& ]0 C; R  E
: x  m+ Z( K- n! O5 C9 x( v
路過 為了解任務ˊˋ(#
8 C: L  u- N/ l2 g+ r這遊戲感覺好複雜ˊˋ+ ~7 C" @3 U% d
48607405 發表於 2015-7-7 04:57

/ o5 R( A! H# Q
. U# T3 D9 f* n+ s" q* y1 _% E; \2 G
6 P' q/ s4 C' d- i* F   窩覺得還好
作者: 23104606    時間: 2015-7-7 13:25

我不太會玩射擊遊戲的說-..-
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:26

窩覺得還好# i; e1 e$ u0 r3 s8 A+ q
36915445 發表於 2015-7-7 13:25
6 a9 Y! g0 q) {# o: `  T" Q/ d
+1聽官方說' d0 m- ^: j" K! U: @% @$ y. z( }
百變要有全新模式(?)
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:26

我不太會玩射擊遊戲的說-..-4 P0 c% f5 [; r) j! c' g
23104606 發表於 2015-7-7 13:25
' [" V' S- w# q9 e) J: G
你點一下他就掛了(?)
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:27

回復 21# 36915445
- H) T- e* [/ s( Q
3 W3 R9 j9 I1 [: s
, {& X% A' p# K# v8 c: P0 j3 L我覺得的百變兵團不會複雜           (很多網頁線上遊戲東西多到爆炸)
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:27

+1聽官方說- P6 u$ s& N9 J* c5 ^  T% F
百變要有全新模式(?): i, V) e7 c! }- @" j- h
38875982 發表於 2015-7-7 05:26

9 ]0 H2 Y# m. }; T% j$ t" R! N6 [9 n% V
9 T3 @! a  R+ r. _& A
   正常! ]6 g! B6 B( o* E! y; F  f% W( J) _

& r% b/ h- r% X$ |8 F. I不然都要逆了
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:28

回復  36915445 & p8 g) [6 N- Y9 i3 l" V* k

& b* H" e' |- [- J% m3 O% @- f" l, u  ~/ D
我覺得的百變兵團不會複雜           (很多網頁線上遊戲東西多到爆炸) .... J3 e9 c" j+ e6 _: q( Y. s- f* g! f0 u
37231780 發表於 2015-7-7 13:27
+ D# p  u/ A- p/ U, B! ~* [
單調好玩
) U+ U' S$ s2 A免費ˊ_>ˋ
" l' }: g: a" S9 l' M3 v+ S因為是美國出的WW
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:28

回復 24# 38875982
& ^8 u! q" h4 H/ p/ q9 O
. l6 N% Y3 W8 J* a: u
( Z4 l5 C9 p# `/ l1 T6 R如果真的要點一下他就死 需要他殘血
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:28

正常
. Q9 w( o6 W3 }8 Z' N& K
3 l: w7 K5 x: T$ w3 F不然都要逆了) s4 j0 ~, Z9 q8 J: o% T2 }
36915445 發表於 2015-7-7 13:27
8 b- g& N5 Y3 q5 H. N
雖然新模式沒有要加入生化ˊ_>ˋ
作者: 41095636    時間: 2015-7-7 13:28

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:30

這游係式載沖人汽嗎?( ]3 o% X/ F8 E* c- M* O3 t  f  M
41095636 發表於 2015-7-7 13:28
應該不是, j; {3 I! g; K% i, a8 o( O
純粹是得積分ˊ_>ˋ& v  a& _, f1 k* K
反正917=淘米
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:31

回復  38875982
6 Z6 E, O7 b3 ?- K; k' W
) b) M9 y/ u7 j! D
# v, B4 M0 A9 W3 @4 i) y如果真的要點一下他就死 需要他殘血  w. h& u1 r7 B  r+ S% \8 ]5 l
37231780 發表於 2015-7-7 13:28

9 |+ H/ ?* O, L* ^& l+ r- q# V突擊就可以
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:31

回復 27# 38875982
7 C% {" }4 J- ~0 e: Z( n: E1 X% U9 W4 w6 f2 p6 }1 Y
9 Y' d8 g9 D; K
花多點時間 也可以得到 金寶箱的紫武去賣3 g9 x5 j  [, ]! E

' U4 E+ t3 j: c& R, ]9 f步驟1:
, k- w0 H2 b+ c! v5 [0 R) O, ]把自己升到30等(看你啦
* I. W- {( \' V2 ~8 x) J2 m# U9 D; p0 f: Y$ O! n) q7 O
步驟2:* d& I1 i, Q) ~# v
完成每周任務 或 利用活動 的到金寶箱, a; Q) x+ a) Y( }

5 B' C; K7 m" E9 o& R步驟3:* V6 A& M1 M9 C
靠運氣 抽紫武 可能需要回到步驟2' w& q; {/ n/ W1 e: F

# j# ?$ x1 n; j: m; p3 f* a( v步驟4:4 p# \* @3 J( g( t
自己使用抽到的東西
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:32

回復  38875982
' Y6 K& b3 a$ V' k/ V+ y1 A! [2 [  f, P; z/ C$ ^+ A* }1 ]- y% N2 m7 ?7 y9 `
) A: {8 r' |6 Z! m' D2 Y
花多點時間 也可以得到 金寶箱的紫武去賣7 l8 A* l! l$ |' l
% S2 i% [# H8 u* W$ l- o5 B
步驟1:- i# \( K7 x7 ?5 X
把自己升到30等(看你啦. l) \$ M. D' @
4 ?2 J% L" _8 Z1 N
步驟2:
# O% ]( k: _  s9 ?5 [8 C0 G完成 ...
8 q6 t; _4 c# Z" Q' h) f  n* g: Q37231780 發表於 2015-7-7 13:31
6 ~5 s5 ^0 e9 g# E/ f
免費WW抽到該不是職業去賣一賣
- m$ e" |: z/ {3 n% L# o- C拿兌換卷得好東西
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:32

誰要跟我玩百變(?): K  M) m) O6 ~# {8 R2 L
By.鬼小夜
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:33

不知道好不好玩耶...
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:33

不知道好不好玩耶...
8 e* @7 J& R8 J; d, u5 h. M7 b) a34178775 發表於 2015-7-7 13:33
& n: D' o1 H% J6 p, j! f
你玩玩看就知道(???)
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:34

你玩玩看就知道(???)
& }" E- ]2 f( W% b% I: K2 D38875982 發表於 7/7/2015 13:33

, q# [0 N$ L0 v  f+ a
0 s4 p* A9 ^, A( l- _" O- @- W! Q) S2 O  u2 N9 Q9 H( R
    好啊~有老手可以教學一下嗎?謝謝
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:34

被虐的老手
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:34

好啊~有老手可以教學一下嗎?謝謝0 T# I1 {, y! `% x/ M) C
34178775 發表於 2015-7-7 13:34
- P* Z+ f' r* [1 `
我想發攻略但是太熱了~~
6 [% }+ Z6 W+ B' f" m我是可以帶你
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:35

被虐的老手6 W: B  T& d/ B( b3 g
36915445 發表於 2015-7-7 13:34
虐你好不好(誤
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 13:35

好啊~有老手可以教學一下嗎?謝謝
' Q# a* A8 q1 p0 `34178775 發表於 7-7-2015 13:34
! P0 k: q6 O# f& [) a% w/ P7 J. Q
+1(?)
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:36

+1(?)5 ]6 @5 ?  V8 s, T
21043709 發表於 2015-7-7 13:35
沒玩過R. g9 Z" G, p: c4 a
小淚版主有玩過
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:38

虐你好不好(誤: J5 d+ N1 H- @& F
38875982 發表於 2015-7-7 05:35

1 ]9 a8 ?3 ~0 e' c- V/ |
" o' d1 @7 q) z' s; o4 x% B
! o. P8 z* u! X, d9 u8 B   我很長被虐4 `/ y- }4 ]+ g. B* h7 ~
9 s; k2 ~7 T% ~% d- `
之前對上你一樣GG
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:38

我想發攻略但是太熱了~~0 w$ O( W0 Z) I/ Y
我是可以帶你5 H+ A0 x9 G7 Y- W( c+ G+ O
38875982 發表於 7/7/2015 13:34

+ H7 P) u3 r% R( f. u4 w( h+ U
$ y9 V6 L, u2 @$ B# t2 q8 P) _0 Z$ s8 Y7 f- y7 D
    好~謝謝~先用一下
8 W0 _% b6 o9 \2 w: P
$ n+ {, s5 q. A; V% S; A7 A& u% X4 S7 K( p7 k& J
留言簿能刪除=.=
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:38

好~謝謝~先用一下2 H2 y& \. b" \* y% I

# G* i/ l8 V9 k" g3 p  K9 Q
) ?! u) A! j" L留言簿能刪除=.=, l5 e6 f- J9 f4 A+ L* j
34178775 發表於 2015-7-7 13:38
- a. L- @# C- y, S& w
我很長被虐
/ R0 N- a2 E  _$ g* J! N1 N3 E+ X* N3 M6 K. k
之前對上你一樣GG6 h4 O2 |- H3 M/ v" G
36915445 發表於 2015-7-7 13:38

$ X, W  L1 D5 D" {) |  I; Q- x你跟我有打過?
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:39

; j; l. Z+ S) A5 R
你跟我有打過?
/ q* |! H, H, P38875982 發表於 2015-7-7 05:38
! i# z+ I  ?3 }- R( V' G1 |3 _3 e
3 W# k5 h8 z7 a0 a2 G8 }5 o7 P
8 R( a1 r4 W1 c# u  E9 }
   以前1 Q9 ~' M  j5 Y6 q

9 ?; H* j3 n- o* s' j! r1 A% p. _隨機配到過: O9 i  d, ], o) n7 i7 Z! x

: i- d0 h. I8 [這麼說好了# [1 _! N4 M1 y$ F- L: l" l
$ c( Q3 u/ [& d1 w
人人都能虐我
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:39

以前
; l* T6 W" x$ X! Q9 j
, L4 n3 P/ v' G/ V" z( i  U隨機配到過9 d. L3 X3 i4 R+ I
5 N3 n. r# @* b1 Q5 d% z
這麼說好了6 ]$ N# O5 I2 d! d
/ L7 M0 ?* z6 q3 U" c0 X+ i6 Z
人人都能虐我9 b3 z  E/ X, y0 @6 w5 I
36915445 發表於 2015-7-7 13:39

2 E. j4 v. z0 X* k- v' K虐你虐你(什
作者: 20698540    時間: 2015-7-7 13:40

+1(?)6 M( C7 p0 l6 V
21043709 發表於 2015-7-7 05:35

, p( c( t1 w; z0 Z- g$ m) m% y. e. {, d3 }" v. i) h1 L

0 Q  g. l3 b4 z- V+ ]2 L+ D( \& U   可以教你重裝陰人法ˊ_>ˋ(X
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:40

登進去有新手關 玩一玩就回會了(百變人氣要衝啊)
4 ]6 e) {0 B9 U+ [/ ?9 Q
! o  {( P( A& ^: f: ?. a醫護 能力平均                                                      補血者
  @4 {( Y: [! s突襲 攻擊.速度高  血少                                       暗殺者) o) ?! d% U+ H, Z9 ]' S: a
重裝 血多 速度慢  技巧要高                               防衛者1 K5 z4 k; T: p; a
生化 血少 攻擊力第 攻速偏快 技巧要高           攻擊者
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:42

登進去有新手關 玩一玩就回會了(百變人氣要衝啊)
# Z, T% L2 Z4 F9 U  G
& B1 c, j" ?8 h/ f醫護 能力平均                                         ...
3 ?1 [( }& e3 W37231780 發表於 2015-7-7 13:40
$ @3 a$ J6 ~/ U: K" U% h& Z0 \
重裝其實不用技巧生化要
* X+ m1 h# G9 g$ B. H因為生化是三職業的合體
* o' N/ x, U! B# K' I& O( O4 s8 p榴彈=炮
1 f7 T0 J* d, J* E弩=弓箭
, U) `+ u) W2 N1 V- I* i& @噴霧=刀
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:45

回復 51# 38875982
' P# n( d" B  s7 Q7 J- \- _0 S0 @* P
0 C; C5 b& c4 Y% v  l
我還蠻喜歡玩生化    因為...& w9 _* n, F+ X) Q

4 E7 U4 |9 m5 o: D" Z* r  [能吸血
7 {. r0 N; }. f7 M8 d  g, o' C8 }, H能近戰% Y2 I8 O  C: w
能轟大砲0 d# [* F2 ~5 |
能使敵人中毒
0 R- T9 S7 f( @1 |3 Z- P能使敵人中瘟疫
/ c% |- _- H+ n8 k$ s5 J能加速(技能.榴彈)
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:51

回復  38875982 6 U8 N6 \7 h' s' i& `- w, g
. l! s7 X! v" V9 b1 o+ K
8 d/ f, b; N7 t5 R, n  q
我還蠻喜歡玩生化    因為...
4 X) V& |2 y! T$ V. `. A/ r* m! B. b  Y2 G1 L$ o4 S
能吸血
) o) V- G1 d+ M: A. Z5 Y: `能近戰
* m$ t5 J" u, r) n/ ^能轟大砲
5 e  k' j6 v# I6 n4 X3 G6 ^能使敵人中毒
  H6 X. P2 K1 j* ~3 g' L能使敵人中瘟疫
9 c, i2 |  t& q- `9 c能 ...( o) i  i1 `- Y# e3 d7 O
37231780 發表於 2015-7-7 13:45
8 i# E" G- I1 \) z; ]
噴毒建議不要用會死ˊ_>ˋ
作者: 46463107    時間: 2015-7-7 13:52

被虐的老手
: a, C9 B! d. g3 ^% P36915445 發表於 2015-7-7 05:34

, K4 d9 w0 c, W. X7 x7 u) R* K0 G; K9 {0 r
←(最弱的元帥)
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:53

←(最弱的元帥)4 T# d- j, {2 q% v
46463107 發表於 2015-7-7 05:52
# E8 ^1 H2 i4 i4 J

# i6 t4 m6 l2 f# [; X7 D1 x
  @4 C. q3 x+ @- q7 N   能打到我基本上都還沒問題8 K( E8 y; N8 {- A) X7 x' V

3 h! u3 m$ k+ o, m) v9 K3 o3 U我可是個肉靶
! g8 R: F3 r4 Y! {) u' _# B% n4 b, j# u6 q: V' q0 l" a/ o
正在組隊 要來嗎
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:53

能打到我基本上都還沒問題7 x3 Y: h1 ^  D" g8 W0 z/ d
5 q( g- |, b5 y1 v# s
我可是個肉靶  c9 S/ `! y6 z
/ B0 j) R' v! z( b+ ^
正在組隊 要來嗎
1 A+ m$ ?: k7 j0 j$ q1 G36915445 發表於 2015-7-7 13:53
  ?; S( i. S2 Q0 V# ^

! s1 o" i/ l6 O( o' A/ @我要WW
作者: 35163339    時間: 2015-7-7 13:55

我沒玩百變
2 y- q/ J( R" R; e2 K" v) J" ?但既然是論壇任務
5 D! s4 Q7 l+ X" f我也只能說路過 (路過
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:56

我沒玩百變0 H2 v9 Q  F0 e
但既然是論壇任務  F0 c+ @* q* G8 X+ S8 d  Y
我也只能說路過 (路過7 Q" q! y# @- L/ ^3 H
35163339 發表於 2015-7-7 13:55

5 _. J7 {8 y% J0 k( t# t) M再說一次ˊ_>ˋ7 `5 M3 ^) F" F$ p, H% E5 K3 ]/ m9 ^
我想包場ˊ_>ˋ
作者: 46463107    時間: 2015-7-7 13:56

我要WW6 \2 }' l3 S2 r* J+ G/ q  u
38875982 發表於 2015-7-7 05:53

& q0 O# h  P( n8 }  D
. M  v3 E9 T  h( z' l- l1 v鬼夜的實力真的強到沒話說0-0
作者: 46463107    時間: 2015-7-7 13:56

能打到我基本上都還沒問題( P; `7 G2 Z, b  q& O9 @

& `: N" a3 }! |我可是個肉靶1 h# [. C) {  n! _" s
# G+ ^# d, O8 M9 j
正在組隊 要來嗎/ ^0 M& X1 G7 a
36915445 發表於 2015-7-7 05:53
/ h: T+ l0 f% t6 }5 y
在開了0-0
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:57

請問大大您們選的是甚麼呢???
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:57

在開了0-0
  L2 Q+ B* q6 N7 l: w2 o46463107 發表於 2015-7-7 05:56

  [. t; M% X8 Z$ y' ]' w1 n# Z7 }7 P# G/ a0 x- E$ m8 _

" k% T. u; |: Y0 K& x, [% @$ f   我們滿惹
作者: 46463107    時間: 2015-7-7 13:58

我們滿惹
1 o% ~+ ?- d' H7 l( x* \$ b3 r36915445 發表於 2015-7-7 05:57

9 h, @  j/ j1 j
; Y; I4 L3 K% v0 L
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:58

回復 61# 34178775 9 o1 t3 _3 Y- q) M+ k& j2 ^/ [

' ]& V; E* j( l7 j! ^# `; `0 D$ A$ @- o
醫護 補血
, \7 q& r( s) |$ z. ^" p+ P1 A突襲 暗殺
" X3 _" N/ a! n, G重裝 防衛2 N/ E: x6 h& F' W5 @/ [( _' t5 j$ l. ~
生化 毒氣
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:59

回復  34178775 % ]; m) \* t: ]7 g

0 u. o- g$ [0 C& S4 W: R1 ^9 M8 L9 x1 D
醫護 補血
& a3 i$ Q" g4 d& e: P9 k突襲 暗殺
$ U; i) R& h% I3 S8 r9 h' z重裝 防衛3 ?- P, @- w5 p- R" Y: {4 W
生化 毒氣1 j9 ~7 z7 x$ w4 B' k& S
37231780 發表於 7/7/2015 13:58
' c5 }; b( o/ ~: Q5 M: h" x
! b& U: H, X# ?) K# |
" Q" J; G' O, X" W
    那請問您選的是哪一個呢????2 |1 t' e/ h/ j
/ c- j+ |3 A& p$ g
(謝謝!
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:01

回復 53# 38875982 # N; C8 @. o, f( D- y

/ x" z; u1 j& U
. X2 f4 ]' Z& l, e噴霧器 在轉角 攻擊 可以使人中瘟疫 攻速又快
4 w  b0 @1 R6 F9 m1 c' q, k/ T1 G% J, O- i' P5 m
(瘟疫:使人整場扣血)
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:01

回復 65# 34178775
* R, w) E+ r* ?! ?( P* X9 P* _- j3 f; R0 b) j
7 n5 [( S) p. |, r
醫護30等
4 Z) g5 ^; t$ F, b* Y
7 t' {( o7 k# S生化正在練
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 14:12

可以教你重裝陰人法ˊ_>ˋ(X! B4 B) a" H* k
20698540 發表於 7-7-2015 13:40

7 c" l+ f. e  E; [6 \, Y& X7 B我只會G人ˊ_>ˋ
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:14

回復 68# 21043709
7 D9 O$ o, @& E' s2 k- @$ K& m9 ?( r1 }% L4 _9 y  m+ U
! j" X) l. F0 r* W$ B1 K
生化兵也能狙人
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 14:22

那請問您選的是哪一個呢????
# O0 F. E2 M" @( H( Q0 k( ~" W$ M. a' d9 [# s( x/ J
(謝謝!
/ P4 b2 ~) V1 _, ^& Y2 x34178775 發表於 2015-7-7 13:59
7 ?# y9 Q( t  @! |, l* B
   全部
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 14:28

好好玩喔~晚點繼續玩XD3 {0 S! o3 x; I  O

9 R9 N2 k% c8 s- y  F4 c# v4 X是個新手請多多包涵~
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 14:31

好好玩喔~晚點繼續玩XD5 C/ m& G5 |: Q5 n; c

2 I) N2 n5 R  b+ r( f是個新手請多多包涵~* Z  A# \- M+ [" ]% y* M
34178775 發表於 2015-7-7 14:28

5 K) K) W/ ?- R6 R- j' y+ S會玩嗎?
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 14:34

會玩嗎?
6 T! g) q/ w+ _9 V2 D( X8 G38875982 發表於 7/7/2015 14:31
; ^# a/ y2 i: q$ M$ t+ q
剛開始一直被射死,之後才知道要狙擊紅色名字的* W& v$ I$ Y+ w% I& ]' L* X& |
) f& C( u1 k: B; M0 i
晚點會繼續玩,不懂地方,可能還要請您教我一下' V* ~& q, }8 I8 l

7 M  H( y) F' V$ ?- S- f謝謝
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 14:38

回復  21043709 ! M3 P5 x" j7 }$ E

3 n" A4 j" M9 F& }" d
' q" i! H. V8 B7 H7 S8 C7 f生化兵也能狙人' @" t, S/ U" w; s% g/ G; H* m
37231780 發表於 7-7-2015 14:14

( @  y' H9 R& Y+ l0 A5 X效果不好
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:44

回復 74# 21043709 % F$ [) x; S0 y7 B, n
/ b: d6 v- x5 [' O) Y0 A3 \. W6 F

) K+ Y8 b0 d$ V速度比狙槍快 反應慢的人 好殺
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 14:48

回復  21043709
! W5 ~; Y! }2 z( {7 d7 z+ r) @( E! W2 y; t( D
7 n8 Y8 a; J, b* Z6 ^! B7 a) i
速度比狙槍快 反應慢的人 好殺
2 S8 e) L9 `/ k2 ]1 p( U3 D37231780 發表於 2015-7-7 14:44

) D% S* m" _1 J* m" l. c結果秒死
作者: 29596772    時間: 2015-7-7 14:49

射擊遊戲苦手的路過
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 14:49

結果秒死. j, X: Z. ^) I. R2 B8 s
38875982 發表於 2015-7-7 06:48
# Y6 A' Y( |" q' n1 V% q4 Q4 e
4 o6 ~  I: R: b0 t

0 s" k- M$ f' q9 e3 G) J   爆擊也才900多
# D& H# u' v! [# V& k. W# f+ h2 {1 q
$ j# m: b5 Z' C, ~9 S

6 h, u" {, P2 K% q9 \2 h; N* \這要好幾槍
作者: 26494292    時間: 2015-7-7 14:53

感覺不錯的樣子~畫面會很精緻嗎...怕太燒顯示卡...
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:57

回復 79# 26494292
. @, d2 h3 E, K) J& Z0 w9 O! W( K9 y! m9 n$ n7 M

$ O& ]/ B7 D3 R4 P) a6 [" l7 B& f6 y大部分是紙板
作者: 27268747    時間: 2015-7-7 15:02

感覺這款遊戲會比較吸引男生玩吧!?
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 15:04

回復 81# 27268747
, j) D6 r( |% J0 |
3 O( M1 ~( m% w. M  V( I: i  P6 I  Z& Y3 I/ H5 }; n
不會啊 造型是自己創作(前提是官方有設計那造型)
& d) J  \: q6 [5 s0 O4 z) I  z8 x9 K. A# b2 l
可以做得很可愛(雖然我不知道可愛是甚麼)
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:06

回復  21043709 2 g# c7 \& A" L, _: k- a6 n; ^) f
; B. m2 I, L' ]5 S5 D. M

6 H- H0 S0 t9 l/ t) F, d. \) l0 \速度比狙槍快 反應慢的人 好殺/ Z. }9 r* I6 y8 Z' X' }( B; R' Q
37231780 發表於 7-7-2015 14:44
% E2 q1 u( L4 Q* T& @
3 F8 a0 }8 r% }6 U( ^
沒暴$ o9 e# o: W8 o2 m
論反應慢的G幾下就(?): m# R) o! T. F" x, ^' i$ a' H
而且論等低殺高好用
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:08

感覺這款遊戲會比較吸引男生玩吧!?
4 N8 F5 L, H( [  _& t+ d# X27268747 發表於 7-7-2015 15:02

$ f! m/ r; k9 v* n←都在玩造型
" E* m+ c! v0 \  b3 M6 S/ x; E9 J[attach]1701994[/attach]
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 15:10

回復 84# 21043709
: y: l; L* U3 @% x8 k. E) i2 e* _3 Z$ \$ Q: C2 j* c
皮膚不正常
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:11

回復  21043709   F- c, B, F( P7 o# [7 ^4 G
: @% a% q5 d0 A2 X% e
皮膚不正常3 ]" k6 b7 r2 F" W1 ?+ v
37231780 發表於 7-7-2015 15:10
8 n5 A: J! N9 n  ~7 p
沒選
$ ]! B& y, l. Z, K白色看上去比較正常
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 15:20

回復 86# 21043709
; d# C+ C; p% K7 E" {# z5 _/ s, z& l# {" E8 {) n. F5 }- R
* H% e) l: U% w% Z* w* V" ?7 {
詭異[attach]1701997[/attach]
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:41

回復  21043709
# h6 f( t6 k% }4 _0 y" w4 I% x! i7 s- \  T' Y! v- t

5 K7 \! E5 Q7 I. n  G詭異
3 g0 [6 ~( w+ T37231780 發表於 7-7-2015 15:20

9 L0 x" S+ ]8 U: m9 I; n比起這個
# [+ d1 b3 S' Q表示飾品格太少了1 S, g% q: m, @, s0 e* @
[attach]1701998[/attach]
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 15:44

感覺不錯的樣子~畫面會很精緻嗎...怕太燒顯示卡...
4 @  V' |4 z. `) E) q8 |26494292 發表於 2015-7-7 14:53
, p2 l, C! k: w9 _3 ^; d
柯南版主來玩嘛
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 15:56

回復 88# 21043709 , l  I8 j9 l4 }6 G* S
3 k3 E/ L* b* Q
有時候頭髮.頭飾會搞得亂七八糟
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:58

回復  21043709
) ?2 l. B5 a$ V0 m. h1 `
* V; J8 o7 |1 B$ @; m- h2 B有時候頭髮.頭飾會搞得亂七八糟6 z: J' X9 N5 s) q
37231780 發表於 7-7-2015 15:56
7 c/ V4 |: ~$ l6 G8 @% m
頭髮也少了點9 J# E$ w9 ~6 ^- h2 ]. p, \. m8 i9 e
想搞成哥那種都沒法(有那種才怪
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 16:09

回復 91# 21043709
# J' X. q# {8 g9 `9 ^0 h$ [
' h0 K& s+ B" \
3 Y4 d& K9 {$ T當你做好男生身體 要點頭髮卻點錯 點到女生頭髮 出非你做的很中性 不然會很好笑
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 16:14

爆擊也才900多* J& w0 x6 N1 H) o3 z% [; E& }
$ g) m6 A, W. A5 u

* N/ C" k; g  E, r/ ]+ ]- y
6 K  P/ T3 ?3 J這要好幾槍1 l* f0 H& k* A* ?7 ?& X
36915445 發表於 2015-7-7 14:49

4 E( E) P( P8 J7 v* r! f% l" u) d
生化2100GG
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 16:24

生化2100GG
. ~. K* p- w" w38875982 發表於 2015-7-7 08:14

3 ?4 p1 M3 O8 B$ P( ?
! I) m/ b  O2 G" z3 T9 l( [. B9 n* u+ |# z( _' f$ A" R3 k
   目標不會傻傻給你站著打
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 16:26

回復 94# 36915445
( z0 W3 Y, t) \: o& l
4 s+ E5 Z* g) O7 i, B) U6 T3 b( q, w
你從在狙點沒看到你的人偷狙
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 16:45

這個可以尬馬呢???一直輸
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 16:48

目標不會傻傻給你站著打
' _% H  G2 ]7 Q2 s/ c0 |36915445 發表於 2015-7-7 16:24

- i" L1 `+ m* Y6 K1 ]/ a高人一等呵
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 16:49

這個可以尬馬呢???一直輸) Z2 j7 d* z) ]5 M% G& h
34178775 發表於 2015-7-7 16:45

3 `7 n0 X) Q0 [7 _% V, B4 G哪個?我可以帶你
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 17:16

回復  21043709 $ R- s: |4 f# O' U# k& ~0 j& v

* j' x' _  t1 d- H- M- L! Z0 [7 U  D. Z; `/ u, g4 C
當你做好男生身體 要點頭髮卻點錯 點到女生頭髮 出非你做的很中性 不然會很好笑 ...
: b7 c; G, c  K& o! k  C37231780 發表於 7-7-2015 16:09

: s3 Z, e* T* ]- j! {. Q1 u4 h. o放心不會(?)
/ o1 |6 I- H. L% T  v←先做頭髮+五官
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 17:16

這個可以尬馬呢???一直輸
+ e2 O3 M! m3 i# y6 n! b+ t' p34178775 發表於 7-7-2015 16:45

# ?, X% \- c7 m8 X一直死+1
歡迎光臨 台灣淘米論壇 (http://bbs.61.com.tw/) Powered by Discuz! 7.2