Board logo

標題: 【閒聊專區】百變大兵日記 [打印本頁]

作者: 20734908    時間: 2015-7-7 10:53     標題: 【閒聊專區】百變大兵日記

此討論串只要與百變有關,或在百變遊戲中遊玩時發生的任何問題,
1 L- P; D- O7 t1 d% k% u都歡迎來此版討論,不管是射擊遊戲或是第一人稱遊戲,都歡迎加入討論!
) j4 m: ?* ^; Y- y+ p/ {當然最歡迎百變玩家一同聊聊對本次改版的想法!!
. k7 U4 M& v. t" n% w6 h3 t2 w" S9 c9 L& G" Q" p6 b1 ^, l
注意:大家還是要守秩序不違反版規呦!!

作者: 41301418    時間: 2015-7-7 11:29

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 11:37

不管是射擊遊戲或是第一人稱遊戲都可阿( G) T/ a' P7 P) d# w3 m9 G- l% w) U* `
所以可以非百變?
9 b, O+ Y; Q% v" G8 {* P還是在說模式ww
作者: 28428021    時間: 2015-7-7 11:50

此人不會玩射擊類遊戲ˊ_>ˋ
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 11:52

此人不會玩射擊類遊戲ˊ_>ˋ
2 w6 x. k/ T+ G% Q7 t28428021 發表於 7-7-2015 11:50
: M, T9 J+ s) V0 T" q/ X
RPG射擊倒是可以(?)
作者: 20734908    時間: 2015-7-7 11:53

既然是閒聊,非百變的射擊遊戲當然也歡迎討論
作者: 29198251    時間: 2015-7-7 12:45

這是新遊戲嗎怎麼現在才加任務
作者: 20698540    時間: 2015-7-7 12:47

這是新遊戲嗎怎麼現在才加任務
% y! {2 e, ~' z& y- G29198251 發表於 2015-7-7 04:45
. F; C9 c% a' a7 w% _

& w3 X+ X- Y+ U  V. ~
: U5 }0 c6 h5 A" n   這遊戲已經滿久的
: m9 i/ q; h1 M$ u5 t是這次出新兵種吸引比較多人
5 A1 c+ V! R4 G7 s* a7 d: e6 z1 M! G2 \! h, H
我猜0-0
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 12:52

既然能討論非百變
- F/ f; @; B7 \俺要推介一個劇情流RPG射擊遊戲
; j( e- s0 I7 D0 s9 u因為很重要所以要說3次
) s4 t& ]/ S* ~# [7 m# c5 i+ h這是劇情流& Z1 n) _, ^+ J: d
劇情向必推
1 x/ O* o- |9 }- _' A4 P" l& F/ t  _因為是劇情向,射擊部份很簡單(吧)5 g' u6 ?& s: e1 L6 o2 O; R  }
http://www.kongregate.com/games/xdanond/rpg-shooter3 i" G: w# l6 w
這邊有攻略,除了Ginny要求18關前不死有點難度外其他都很易
5 e5 {6 L" D3 r" x) Phttp://www.kongregate.com/forums ... age=3#posts-3823314
: o0 Z* V) B8 y. i, [8 T最後BOSS這樣就可以輕鬆虐了5 W- T/ u  j7 w/ u9 H

" [) e/ T3 _+ @" {升級全點防速,有多再點智力就好
作者: 39480818    時間: 2015-7-7 12:53

路過˙ ˙.......
作者: 25172425    時間: 2015-7-7 12:55

呃 連這個都變任務
作者: 48607405    時間: 2015-7-7 12:57

回復 9# 21043709 4 F" x4 Z8 G' c" d6 S" W

# `) V; D6 D$ |4 v6 r; a$ [路過 為了解任務ˊˋ(#0 t$ C- x+ T5 z+ P  X: c
這遊戲感覺好複雜ˊˋ
- Q' k" \9 b& k( C, i( q   

作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:05

我是專業導師(遭毆我教你怎麼玩(X)
作者: 30699141    時間: 2015-7-7 13:07

純粹路過...
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:12

既然能討論非百變) `: b' L4 c5 B7 n4 Z" W
俺要推介一個劇情流RPG射擊遊戲, U- F' d3 A6 a  v6 }# v. B
因為很重要所以要說3次
% f3 r( M! i( u3 c3 Z7 @: f. R9 x. O$ K這是劇情流
/ q) m' O0 ?0 }2 q: p8 i0 T5 Z劇情向必推
* c" t+ L" m# x0 S0 a因為是劇 ...  [+ a* m; a! E8 {$ r- N3 o# z
21043709 發表於 2015-7-7 12:52
  Y1 i9 w! l4 e( d7 g$ h
這種遊戲聽說是越難玩ˊ_>ˋ
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:19

百變兵團這次改版 我覺得還不錯 (新圖要適應)
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 13:20

這種遊戲聽說是越難玩ˊ_>ˋ# A6 d/ g1 X/ k
38875982 發表於 7-7-2015 13:12

0 f% p" M- O# h' }對我而言
+ j; t. e  r$ e) q" y, S比百變易ˊ_>ˋ
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 13:20

回復  21043709 8 [& v! V0 i5 v; }3 l& Y

: t, i) F# d$ _; Q路過 為了解任務ˊˋ(#
. M7 O$ m; s! {/ r5 ^7 J; e這遊戲感覺好複雜ˊˋ
. u" u, D% x3 ?8 u48607405 發表於 7-7-2015 12:57

1 Q, P' b! n+ Q0 S劇情超GJ=w=
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:23

對我而言0 e! `6 h0 B" p/ \! j
比百變易ˊ_>ˋ
& s; N6 J$ }0 z2 z' E3 j21043709 發表於 2015-7-7 13:20

7 N) E2 a( e5 \! [" g想發攻略百變太單純
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:24

劇情超GJ=w=0 }, O8 Y: J/ y# @
21043709 發表於 2015-7-7 13:20
# x9 ^; N+ o. G. H8 ?2 X3 Y
我一定不會玩WW
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:25

回復  21043709 : K# h, @$ {. q' \6 v- K! d$ }
" D7 y5 {' l3 V3 ~
路過 為了解任務ˊˋ(#) n" f5 v8 R" K" V# ?/ U- y
這遊戲感覺好複雜ˊˋ
% l6 T. i% ?, R/ U2 S% t$ H2 \48607405 發表於 2015-7-7 04:57
& o4 l! y! B0 h# i5 U" {
$ l9 ~0 x1 T$ |& F7 `. f

3 _$ Q# \+ z9 w   窩覺得還好
作者: 23104606    時間: 2015-7-7 13:25

我不太會玩射擊遊戲的說-..-
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:26

窩覺得還好! U# J, R3 o+ X8 {
36915445 發表於 2015-7-7 13:25

9 F4 L! g# s5 F* E, q3 B) K/ B+1聽官方說
. N0 i: O  D8 j. t# X百變要有全新模式(?)
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:26

我不太會玩射擊遊戲的說-..-1 O& ~9 W0 F5 ]% g, W& ?- q
23104606 發表於 2015-7-7 13:25
, s4 c- X! [3 v
你點一下他就掛了(?)
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:27

回復 21# 36915445
) `/ }' `* S$ U$ l  r5 a" P4 p
" J! S2 {' G) ~* C! `3 q3 q
: ~/ \5 N+ d  {9 r4 A我覺得的百變兵團不會複雜           (很多網頁線上遊戲東西多到爆炸)
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:27

+1聽官方說
$ n- n( _8 e+ l- ]9 e$ N' }. e百變要有全新模式(?)
" L" ]- c+ e; ?  x  ^38875982 發表於 2015-7-7 05:26

4 O$ p  g7 |5 n: R; j4 V
! |( t$ W8 _9 b+ ^! l3 H% I3 V. E( G& T' N( `0 N" J* r
   正常: l% c2 Y' u) y6 a' c( W& H# [
, e$ L6 M4 ^4 D, n: y) G: q3 X
不然都要逆了
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:28

回復  36915445 5 x) K. p' p/ w  q) s

9 Y# ~% e: [: |$ K3 {7 r- x$ z
* }& o( z4 b, n我覺得的百變兵團不會複雜           (很多網頁線上遊戲東西多到爆炸) ...
' D4 e; D) H8 Y2 E37231780 發表於 2015-7-7 13:27

' z0 a/ d# [5 w/ w單調好玩- z: \$ M+ u) x. W" P
免費ˊ_>ˋ& k. u6 W7 g' m' B9 f) }
因為是美國出的WW
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:28

回復 24# 38875982 3 i0 \! s& b' r$ R5 Q
0 `0 B) c* u- A) ~

5 O: V) K) f; a! Q( I( ^如果真的要點一下他就死 需要他殘血
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:28

正常, @" _5 m* G1 V  h. C

$ y1 j+ W  u1 [1 T6 z' y不然都要逆了
* }7 z' [8 x! m/ z7 [2 n1 f3 y36915445 發表於 2015-7-7 13:27
) w( b' p5 S/ ~" K: @. x# J: K# N
雖然新模式沒有要加入生化ˊ_>ˋ
作者: 41095636    時間: 2015-7-7 13:28

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:30

這游係式載沖人汽嗎?8 _4 b- Y9 O, ~4 y4 n7 B/ Y  E
41095636 發表於 2015-7-7 13:28
應該不是2 e/ ^. c8 Q1 l# Z3 a' Z' e
純粹是得積分ˊ_>ˋ
/ [1 M1 S$ X# F4 ^# m反正917=淘米
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:31

回復  38875982 0 z! R+ v2 \$ q
: W$ ]/ x; [: L# S

: v1 ^: b$ u; e( d8 K如果真的要點一下他就死 需要他殘血
; Z. I+ X% l$ o' V0 r37231780 發表於 2015-7-7 13:28
, ^# d2 h# w; S% o7 B
突擊就可以
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:31

回復 27# 38875982
* x8 ]9 Q( v: H; h) p' s8 n8 I* I4 O$ L# N6 C  J$ U& T7 g
& J8 _  [" P' @# P% z6 V
花多點時間 也可以得到 金寶箱的紫武去賣
9 y! \& K5 q; i) e9 F. X- ^
# \: |. t$ t9 T' u' X步驟1:
. w& g& N* g, M把自己升到30等(看你啦
8 R3 t& O/ P5 G  J$ f
  S1 Q9 G3 U' h) C% l4 }步驟2:; A+ e- Q! m4 t- G8 W
完成每周任務 或 利用活動 的到金寶箱
+ b9 m$ q* R: v. x; q
$ I5 a1 s1 I, [& _7 r步驟3:% z  p, K" B: u& H4 U
靠運氣 抽紫武 可能需要回到步驟2
/ w6 c5 p$ d+ A* r' ^5 ]/ A5 Q' c% W: h) q# K8 u) {' s) x" s, `: m- C
步驟4:
+ a- r7 G- g/ x自己使用抽到的東西
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:32

回復  38875982 + T6 \( W) S' a, {
' |. A3 @1 @: E  O
$ ~8 y! A; F. k# q8 e
花多點時間 也可以得到 金寶箱的紫武去賣
+ e% W* I* ^$ T8 D2 Y, Q( c3 Y3 ^2 v+ ]/ d9 w
步驟1:
& Z7 I) W' E! {4 E把自己升到30等(看你啦
# i" j7 {5 |$ A$ Y* t# k+ H( E) g; A! I4 d
步驟2:
  l3 Z9 O' o3 H: W% Q完成 ..., C2 c( ~6 v6 j6 r& [
37231780 發表於 2015-7-7 13:31

( f5 W$ @: O4 d- w0 T免費WW抽到該不是職業去賣一賣
6 Q, {6 d1 ~& e# L* l( X拿兌換卷得好東西
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:32

誰要跟我玩百變(?)6 |" }  P# q$ h) I( G9 Y4 F
By.鬼小夜
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:33

不知道好不好玩耶...
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:33

不知道好不好玩耶...
2 H: \: O+ ~4 k) N* v34178775 發表於 2015-7-7 13:33
+ T, R7 [: ?% Y. k. c$ X* G- A, {
你玩玩看就知道(???)
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:34

你玩玩看就知道(???)
7 U: W3 H* a2 a38875982 發表於 7/7/2015 13:33
9 |' f4 u/ q* n; o: {
* s+ _; a: r% P; e% w9 N
0 C7 S* u" J, J* h* o
    好啊~有老手可以教學一下嗎?謝謝
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:34

被虐的老手
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:34

好啊~有老手可以教學一下嗎?謝謝! V1 h$ z% ^# b' K/ @" W
34178775 發表於 2015-7-7 13:34

9 S7 I  Y; E: o9 E7 T5 ~. j我想發攻略但是太熱了~~
) t4 ^, @2 U3 l2 I9 i8 p我是可以帶你
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:35

被虐的老手
' z  b/ i7 i% ^: ]8 K6 Y4 |! L/ ~36915445 發表於 2015-7-7 13:34
虐你好不好(誤
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 13:35

好啊~有老手可以教學一下嗎?謝謝+ \, v7 ^: N$ E! v. M
34178775 發表於 7-7-2015 13:34

7 V- q+ H5 i% r, l4 N+1(?)
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:36

+1(?)
0 L  l( ]- T! l: F; B21043709 發表於 2015-7-7 13:35
沒玩過R3 U- e7 K% t3 K+ F* @4 q# Q& Q& H
小淚版主有玩過
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:38

虐你好不好(誤
/ A( c) f8 V- h1 E$ _9 F8 {4 k38875982 發表於 2015-7-7 05:35

( C' V5 i0 l* b# P. p. L5 o6 V- \. M; U$ T

. [; S( x% P+ t+ @+ R* t5 Z   我很長被虐
' e9 r9 o' Q) W3 D, s- I: @1 s$ g( v2 \& D5 b9 ~2 Q. N
之前對上你一樣GG
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:38

我想發攻略但是太熱了~~7 R& i& K% O: X' }
我是可以帶你( R7 ~- |: I# B& E7 s8 D; P
38875982 發表於 7/7/2015 13:34

1 {8 T4 a0 D0 u: G; _! j
, T, h$ Q+ w. j9 Q' h$ r" H2 h6 `6 Q  N" {& i( ?1 K' f
    好~謝謝~先用一下6 A8 o4 m0 P) \8 m0 d
8 y0 j# |/ c5 X! x5 h2 F8 C' g

! b+ h7 l. q9 u# V) A留言簿能刪除=.=
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:38

好~謝謝~先用一下
: r0 Y  P4 Q7 v
* v! Q4 I  O- ^) H2 @3 ^; a, I" Y7 ?; h! P
留言簿能刪除=.=. I$ U( x" Y% V- V$ A( j; S( c
34178775 發表於 2015-7-7 13:38

& l+ m& e% f, u0 x! b$ h0 [, n
我很長被虐# [9 F3 v% m+ ?

* G" _5 u: `9 b1 T之前對上你一樣GG' C8 `" T/ w- I# H2 z
36915445 發表於 2015-7-7 13:38
2 }" j7 z4 u. t9 A
你跟我有打過?
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:39


6 J; ?6 `+ U" {0 F8 v你跟我有打過?
6 n4 w' x  ]' B% a38875982 發表於 2015-7-7 05:38
" k! [' u1 I4 E5 k/ g% y2 E
1 J1 c, w# |* B
1 I9 U9 Q' }1 c. m6 e
   以前
: b7 z7 T: U5 j+ @" B
$ M4 E. I1 o" O1 l+ P+ w- ?隨機配到過
# P; z5 q" s2 x1 s7 K5 T
" q6 Z% Z" i' _這麼說好了8 E; {7 l& Q( d
; d9 v6 x* p  v1 [! X
人人都能虐我
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:39

以前
9 f/ G' p( W. I" t5 K2 e% A4 B+ F5 h$ [' w5 T9 [
隨機配到過! ~; c# b" a! q% P

/ f+ U0 u: p' D& W% j; ]這麼說好了& a+ ?" S: {) _" o" t& T# P6 R6 W4 [

7 X) t2 R4 ]. q" o& H人人都能虐我
5 G: N- o  |& m4 u36915445 發表於 2015-7-7 13:39

- ?* j" w5 v2 j% i* B; {虐你虐你(什
作者: 20698540    時間: 2015-7-7 13:40

+1(?)7 h8 q5 w3 r7 }% q
21043709 發表於 2015-7-7 05:35
2 n. O% ?8 c/ k7 `

/ w1 v9 e6 m5 Q& P% F6 O( \' D0 ^. S
3 R+ u9 q; O; w% v) D7 O   可以教你重裝陰人法ˊ_>ˋ(X
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:40

登進去有新手關 玩一玩就回會了(百變人氣要衝啊)
# R8 L9 F9 U) x0 I6 g* p& B/ p- E0 H# [% s' D' G& ?* E
醫護 能力平均                                                      補血者
" P. G! N+ o/ e: z2 w" @) f突襲 攻擊.速度高  血少                                       暗殺者
/ D2 W' G8 t+ G! p) M' S6 b重裝 血多 速度慢  技巧要高                               防衛者9 y' A( ^; O7 x9 q  O
生化 血少 攻擊力第 攻速偏快 技巧要高           攻擊者
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:42

登進去有新手關 玩一玩就回會了(百變人氣要衝啊)9 B  E( D  }0 T, e6 ?
8 K3 `/ y, Q  }4 B3 P
醫護 能力平均                                         ...( ?# B' H4 v. y- O
37231780 發表於 2015-7-7 13:40
# _! h) h% v2 p
重裝其實不用技巧生化要. \5 J$ H& y( L2 B; W
因為生化是三職業的合體
# A* _6 z* u2 P7 I榴彈=炮
; B% `( U  X0 F) Y/ a0 L弩=弓箭
0 E3 g+ ?2 l( c2 m4 y! s噴霧=刀
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:45

回復 51# 38875982
  T" \' v" V# A! x
) [3 O( S& h6 \" ~4 x! T: V0 G2 N% n
我還蠻喜歡玩生化    因為...# M8 J- u( n' J; b1 r1 L; a

0 h% Y3 U: D& k6 N) ?能吸血* ?4 m) d8 M( x
能近戰
: e( _5 R1 Z- y" V: _能轟大砲4 Q2 }3 }% D9 C+ I
能使敵人中毒" |. A2 S; \' {
能使敵人中瘟疫* R" G& Z+ z1 C. o
能加速(技能.榴彈)
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:51

回復  38875982
) ], h/ D5 H+ I7 [0 w: Z
4 F/ W. R/ u- i: [3 Q$ ]1 y$ {1 @6 b
$ L+ u, ^9 O2 @0 b0 d; s我還蠻喜歡玩生化    因為...
, e- J$ I' j9 E2 c. l! J1 `& A; l) a' E! y. ]  O8 ~$ G
能吸血
4 w* h* n1 d! b6 O2 F能近戰. M0 v- O+ l5 M5 {/ T
能轟大砲
: q& y' O, k9 I0 {, \0 X能使敵人中毒
* L: Y. U4 C3 b" C能使敵人中瘟疫
" y- x3 _, ?. N! t7 U& q8 ^能 ...
$ |$ A* W) @' O4 D0 w37231780 發表於 2015-7-7 13:45
+ U' g4 Y- Q! @+ ?$ Z
噴毒建議不要用會死ˊ_>ˋ
作者: 46463107    時間: 2015-7-7 13:52

被虐的老手
1 ^  a6 f& y6 c" X36915445 發表於 2015-7-7 05:34
' m  d0 n3 y5 I) t) h# P
1 D' l/ e- c! L$ x+ L  M0 d; c; J
←(最弱的元帥)
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:53

←(最弱的元帥)
8 \1 U( T2 G( X& V  t6 C1 |46463107 發表於 2015-7-7 05:52

# P+ A' H, y3 {- q* _: F: T( M4 g8 {  \; r
+ a9 s1 k3 b# E2 `7 M1 R# r9 O% e# O" ?
   能打到我基本上都還沒問題. f; H; Y8 s9 [1 }( k
( W2 ~0 f2 q: \6 P1 a) Z
我可是個肉靶7 x0 D( H, n5 L2 n" k; M6 X* z
$ L7 L: B" I& R0 o  U7 l
正在組隊 要來嗎
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:53

能打到我基本上都還沒問題
2 c4 A7 l! K' _+ U) N& w1 |# C
) B0 |. }7 C! e  A2 K我可是個肉靶
( Q5 D9 f/ s) t2 [; Z& \& a
) e3 p5 @/ h7 a6 v正在組隊 要來嗎% h! M6 n+ _( t7 q( A- }$ t
36915445 發表於 2015-7-7 13:53
  y3 M. j: r, N3 W; E

5 z. A$ ?% N) V0 W我要WW
作者: 35163339    時間: 2015-7-7 13:55

我沒玩百變" X$ @: |! L& e' F1 D# y( q8 e
但既然是論壇任務
- l  Q+ m2 r. M/ y4 t4 g% U我也只能說路過 (路過
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 13:56

我沒玩百變3 p0 W# i0 w" t' H* B4 l
但既然是論壇任務$ W& [2 f: w! P: S- s: ?" R6 v
我也只能說路過 (路過# g& B; Q4 ^; a4 z  J" h$ C7 r4 y
35163339 發表於 2015-7-7 13:55

. y% h  z, _" b) A再說一次ˊ_>ˋ+ h3 U* Y2 _/ O) v) L
我想包場ˊ_>ˋ
作者: 46463107    時間: 2015-7-7 13:56

我要WW
, ~* F0 z. T$ |6 I: |38875982 發表於 2015-7-7 05:53

2 h4 a( B  P1 T+ {: m: O* X  P+ k  ?& O2 v" p# l
鬼夜的實力真的強到沒話說0-0
作者: 46463107    時間: 2015-7-7 13:56

能打到我基本上都還沒問題( j: ]) g2 D, x: I
! N; E& J! u: x7 N% m  s) Y/ E
我可是個肉靶
6 N. d( a# y# |1 J% Q; c7 @; C4 f2 j1 _- H
正在組隊 要來嗎; v  }2 p' |: Z6 [, r0 Q
36915445 發表於 2015-7-7 05:53
5 m* q' I/ N" K0 N% x! Y6 Y
在開了0-0
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:57

請問大大您們選的是甚麼呢???
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 13:57

在開了0-0
$ X2 r* }; `. _2 f( J; Z( `; i: M46463107 發表於 2015-7-7 05:56

, Q( @' {  Q0 r/ Q  ~1 a8 c& j9 F3 c0 m  h2 s% a  d" [% Y- Y2 D- Q3 ~

( j4 P9 U7 R( W& T7 u   我們滿惹
作者: 46463107    時間: 2015-7-7 13:58

我們滿惹
1 u8 S6 X, h" E! ?7 ~36915445 發表於 2015-7-7 05:57
1 L6 P! b' E4 T" f

  p# B: D. T% Z2 q5 z: K9 h
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 13:58

回復 61# 34178775
4 ?- Y/ l" o2 G6 p6 `4 s" N2 ~
! l0 k1 e( S* N: c% m0 \" |7 b4 H0 z; P# f
醫護 補血
( H* `; G3 @0 K% ?+ \/ _8 [9 v0 W+ T7 \突襲 暗殺
( B% A; D7 V: ~! l* [# K0 E) v  K重裝 防衛/ A( \% \! P) ]1 |4 x% ]! I; p# v* t; O
生化 毒氣
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 13:59

回復  34178775 $ i" V' D* Y& l* _) E7 A9 P) m

" W! G4 ^" e- z# x0 C% A% i  \7 B. m8 `8 I! x7 X7 ^
醫護 補血
: |* c5 d: b6 m1 K( l& ?# a' i; ~突襲 暗殺1 z, `, _6 r: M* T5 y
重裝 防衛
8 r  W2 {: g, }7 L# y生化 毒氣3 p2 C$ S! o7 H, }2 v. K$ }& h
37231780 發表於 7/7/2015 13:58
( W- T+ c: N- ~
# C5 @8 r* a  a& I) _' |

: ]1 \8 k, I% r- i& @1 }3 W    那請問您選的是哪一個呢????! i2 `: j) I* H. t4 ~* Z% h* z
" _; Q8 Z1 ~/ p/ B
(謝謝!
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:01

回復 53# 38875982 / S- Z8 Y; _2 m' {' R9 g

) k( x5 W! R6 p; m! D9 i2 m5 @4 x$ o; _
噴霧器 在轉角 攻擊 可以使人中瘟疫 攻速又快
' L/ r$ z5 I1 q# t( u1 i% }# P* \. d7 ]0 p5 \, F6 r" S
(瘟疫:使人整場扣血)
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:01

回復 65# 34178775 % G" D" ]  _1 D4 X" q. t* l
1 u- s# i% ^* K# F* R1 k' F' |

  l: {+ J/ p! G& h) g- V醫護30等
4 [% b$ d7 t+ h1 s
% S/ G- T" G4 s0 h% y4 l. I3 |5 @生化正在練
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 14:12

可以教你重裝陰人法ˊ_>ˋ(X
5 z  J( |2 W# V4 [& z20698540 發表於 7-7-2015 13:40

- A. ^" ~3 ~% _4 h8 B# J我只會G人ˊ_>ˋ
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:14

回復 68# 21043709
7 o; ~5 k  W% R9 A! x* d0 l/ l6 H4 e
7 ]: o' f" I  _# C3 V: c
生化兵也能狙人
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 14:22

那請問您選的是哪一個呢????, C4 G7 ~( V3 ~# t  u' f

1 l8 ]3 D# M+ v* y; e(謝謝!
% j5 l/ d$ U: a7 M/ R34178775 發表於 2015-7-7 13:59
. S" E( _3 M( ^' `" d1 D! k" V
   全部
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 14:28

好好玩喔~晚點繼續玩XD
7 p' C7 P: M1 y& }3 K) {+ n& p! M3 O  ?/ d4 X( L, Q* e( \
是個新手請多多包涵~
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 14:31

好好玩喔~晚點繼續玩XD
( J9 o; k8 w* ?1 b2 m8 u& k* ?3 `, l7 T3 _: e  a* F
是個新手請多多包涵~" Y# S9 _) Z0 K; Q! e
34178775 發表於 2015-7-7 14:28
. y$ ^0 i, q$ y% u# q2 @
會玩嗎?
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 14:34

會玩嗎?
) `5 m! K( D& A( v38875982 發表於 7/7/2015 14:31
# Z9 Q* _: ?* M$ U2 B. e" V; m
剛開始一直被射死,之後才知道要狙擊紅色名字的
1 \; e1 o1 a, x0 ~( o: E0 [/ V0 [
2 B$ z5 P. T. Y8 \晚點會繼續玩,不懂地方,可能還要請您教我一下
. U5 o( a3 `) v' A# Y9 \6 {1 V4 N) o7 l8 `4 P! E. l. j
謝謝
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 14:38

回復  21043709
& R- d  C& W2 P. n( Q
* V' Y9 w6 H! G  y( g! `8 k4 l( y5 [2 y0 y' ?- O: d5 m3 C1 {# Q
生化兵也能狙人
; B# n8 P( R4 _& u4 X. i37231780 發表於 7-7-2015 14:14

+ J8 w  B: f; s! Y' G效果不好
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:44

回復 74# 21043709
2 E( m; \" [4 k8 l# x/ P0 I# J; E+ d* S' X

5 R1 Z8 c$ i) m速度比狙槍快 反應慢的人 好殺
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 14:48

回復  21043709 5 ^4 q/ L. p$ s

- P" v, y5 K4 Q# X' E0 f# Q7 A( ~/ O& [4 F' p1 z1 q7 r
速度比狙槍快 反應慢的人 好殺
- M  o& B5 b* {# J+ Y- Y( u37231780 發表於 2015-7-7 14:44

- }/ V" D7 i3 @結果秒死
作者: 29596772    時間: 2015-7-7 14:49

射擊遊戲苦手的路過
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 14:49

結果秒死+ N9 }1 C' [9 _- A7 N
38875982 發表於 2015-7-7 06:48
# ]" a/ I5 P$ }2 l! w

( w0 @/ K* C% `* L) N; `: r; y- F( L7 m/ \3 W
   爆擊也才900多6 l+ t+ j4 a$ l% W: g2 X

, r& y, J# W( U) \1 |" B* H
0 T$ ?8 c. h0 n5 R, ?& W
3 v0 W/ [) C2 H6 ~這要好幾槍
作者: 26494292    時間: 2015-7-7 14:53

感覺不錯的樣子~畫面會很精緻嗎...怕太燒顯示卡...
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 14:57

回復 79# 26494292 & v4 }+ ?8 ?1 s% u9 ?7 p3 `4 g

% t1 P' X& R+ z$ O
( k; ]& t: K1 x, t大部分是紙板
作者: 27268747    時間: 2015-7-7 15:02

感覺這款遊戲會比較吸引男生玩吧!?
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 15:04

回復 81# 27268747
; r# i  q" @. S, L; u9 t! e  n3 O/ v0 A3 l
+ |9 i5 l) f  _2 k5 @. a
不會啊 造型是自己創作(前提是官方有設計那造型)
' X" n" d% b4 k" y& `, v- H) ]8 [, z7 e! _# i9 i3 w% U6 `
可以做得很可愛(雖然我不知道可愛是甚麼)
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:06

回復  21043709 & Q3 Q$ R) a( h# O% z
: z# a% H" ?$ y! ~; s

8 X0 z% f% V( J; ?+ R速度比狙槍快 反應慢的人 好殺' \$ V: h  k3 L3 }6 r6 s
37231780 發表於 7-7-2015 14:44

0 p& d, |6 V$ J8 K! n3 U- A& P; Q- L* u1 t9 z3 z; I0 u- c+ v* g
沒暴
& y. k' c% R( J4 z. g+ `7 u論反應慢的G幾下就(?)
' l5 }2 k4 C9 u% K5 d) H5 S而且論等低殺高好用
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:08

感覺這款遊戲會比較吸引男生玩吧!?) m& _, {. h- c
27268747 發表於 7-7-2015 15:02
6 _% t' a1 g5 u% Z- }1 y
←都在玩造型9 p2 }/ \8 v6 I% p% H5 F
[attach]1701994[/attach]
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 15:10

回復 84# 21043709
' G3 ^( @9 J: L* i- a3 ?, C7 I* n/ ]% s# D' m7 |0 k
皮膚不正常
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:11

回復  21043709 9 b4 y. w) B2 x4 l
9 f' `' G5 ^( k+ o6 w6 T; g) h5 x
皮膚不正常9 t. y% V6 G' H# b
37231780 發表於 7-7-2015 15:10

- b( E7 l, e& b% X# F" p% L沒選
8 B4 P4 C2 l: ^) n9 K* u( j* m白色看上去比較正常
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 15:20

回復 86# 21043709
, t( b( ^$ ]% _8 C0 [
- @; `& O; v. b: f. Q2 y4 \6 n' R: Q% M/ N5 j( Z# \1 u7 P
詭異[attach]1701997[/attach]
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:41

回復  21043709 ! [1 x4 E8 H* L6 A

/ d1 h/ `" O0 A( ?. Y0 q) T5 z/ H, M2 ^! ?1 n: D
詭異
0 d, C& D2 Q% d; Z! s) `6 t37231780 發表於 7-7-2015 15:20

. K6 @; P, U0 E/ k比起這個7 V1 h' @6 ?* }/ p) S
表示飾品格太少了
1 Q" o5 ^( @. t* W0 J0 ?7 l[attach]1701998[/attach]
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 15:44

感覺不錯的樣子~畫面會很精緻嗎...怕太燒顯示卡...
/ Z9 x5 g# n% X8 U- }: Y! O26494292 發表於 2015-7-7 14:53
" \& @+ s% \7 e- d6 c- h
柯南版主來玩嘛
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 15:56

回復 88# 21043709
: ]5 [( y7 c8 s/ g8 b1 Y, ~, f  g! a* A+ h9 C
有時候頭髮.頭飾會搞得亂七八糟
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 15:58

回復  21043709 % I' ]* t7 x4 g$ p! `( a
  c' \( E( ]) \3 O( G# b: S1 n
有時候頭髮.頭飾會搞得亂七八糟3 E# @) e2 J  J
37231780 發表於 7-7-2015 15:56

% V+ a1 O0 a; I頭髮也少了點
+ c. ?: ]: k6 R0 x4 S想搞成哥那種都沒法(有那種才怪
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 16:09

回復 91# 21043709
# |4 m1 L+ B$ d1 l0 c- V8 }
1 \& M+ T  T; A  P3 h
) ]5 ^; z' i4 K, D當你做好男生身體 要點頭髮卻點錯 點到女生頭髮 出非你做的很中性 不然會很好笑
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 16:14

爆擊也才900多, g( ?$ b0 ^4 c* u' e/ \

; k1 A" o) Y* B* @- `  ~
, z4 w+ q9 A: B$ s9 r) x! }  ?0 D5 w, E
這要好幾槍
% Z5 C9 d. h) K36915445 發表於 2015-7-7 14:49
& P& `6 a" N" q2 Z* H7 B

) A% V  D; Y( r6 u" T) H% q生化2100GG
作者: 36915445    時間: 2015-7-7 16:24

生化2100GG
$ H- @) d) t7 _$ o/ P* r38875982 發表於 2015-7-7 08:14

& D& m5 y- P3 i/ K' U' r
" o" c/ z: G) _7 f$ A; k- X: V
. }9 y  l+ X; n' x   目標不會傻傻給你站著打
作者: 37231780    時間: 2015-7-7 16:26

回復 94# 36915445 : J9 _6 ?, j: L2 T) J  W

+ D" V  [/ k6 Q4 g5 w
  {6 U8 |7 ?. B/ G& e! t4 E你從在狙點沒看到你的人偷狙
作者: 34178775    時間: 2015-7-7 16:45

這個可以尬馬呢???一直輸
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 16:48

目標不會傻傻給你站著打
  z+ S3 N+ h& |36915445 發表於 2015-7-7 16:24

7 {0 w2 \* e. i2 t( P* v( Y高人一等呵
作者: 38875982    時間: 2015-7-7 16:49

這個可以尬馬呢???一直輸& W, W  q' c6 x* Y1 @4 h8 T' X
34178775 發表於 2015-7-7 16:45

4 `1 P% E! {- h# q% [, _0 U+ V2 G3 h哪個?我可以帶你
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 17:16

回復  21043709 7 G' z" y. X3 f' O
. L0 I9 g+ S1 D3 D( K

1 [, `5 g0 m2 W! k( p; _7 C, W當你做好男生身體 要點頭髮卻點錯 點到女生頭髮 出非你做的很中性 不然會很好笑 ..., x/ i2 O, @, ?0 ~+ L  [) B0 r
37231780 發表於 7-7-2015 16:09

/ Z% N/ U* R8 C: o5 J/ s; p放心不會(?)9 ]" u% N: @; p1 A9 R: u' W8 j
←先做頭髮+五官
作者: 21043709    時間: 2015-7-7 17:16

這個可以尬馬呢???一直輸+ S3 t% \6 ~0 F* s4 k2 v. R
34178775 發表於 7-7-2015 16:45

3 v3 G! ]  Q% G5 a0 z7 ]1 E7 Q一直死+1
歡迎光臨 台灣淘米論壇 (http://bbs.61.com.tw/) Powered by Discuz! 7.2