Board logo

標題: 【閒聊】到底是哪個這麼聰明的想得出這活動 [打印本頁]

作者: 21985683    時間: 2015-8-2 08:58     標題: 【閒聊】到底是哪個這麼聰明的想得出這活動

這次活動600勝送槍+0: A! o% v8 z1 G5 J, @
1500勝+10
( a9 s) ~+ X7 r$ ^* S8 r$ U; v5 |5 M是要我們眼睛玩壞掉喔
) p) s" x3 t5 y到底是哪個人想得出來這東西
作者: 30592546    時間: 2015-8-2 11:19

+1
0 t( z' W% t/ b認同樓主; `5 m$ x# Z4 x# F' t2 Z# q& K
我打完那麼多場大概就近視+300up了
作者: 20698540    時間: 2015-8-2 12:28

+1
3 c5 V, v* i/ U* j! F" X! F認同樓主
. z* F$ H$ y- d6 o* H& U/ [我打完那麼多場大概就近視+300up了
/ f! B3 b& t& p/ x: C# A30592546 發表於 2015-8-2 03:19

4 o% B5 P. I) E9 J  ?- g& Q2 N: j9 k3 w* U! w' T! _) I% H$ @
5 a. F+ E6 l4 `' Z2 J1 Y3 S
    白銀專屬活動ˊ_>ˋ
0 n; E% d9 z8 ]* E2 Q3 Y! h& V: O
! T* l% r! {: s2 O' W我們這些銅學幾乎沒辦法拿ˊ_>ˋ
作者: 21985683    時間: 2015-8-2 12:34

回復 3# 20698540 ! \; C5 l2 f# F, D2 j" ?1 c- Y
) v0 _% X  v4 X8 |9 b
真的˙˙
作者: 37231780    時間: 2015-8-2 18:00

這些 勝利???場的活動  我都無視
作者: 21985683    時間: 2015-8-2 19:19

恩。+ ?, O5 Y: i- v8 \" w
不過覺得想出這活動的真的很聰明,聰明到我都很佩服
歡迎光臨 台灣淘米論壇 (http://bbs.61.com.tw/) Powered by Discuz! 7.2