Board logo

標題: 【問題】武器要用哪個? [打印本頁]

作者: 44499055    時間: 2015-8-2 13:10     標題: 【問題】武器要用哪個?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 20698540    時間: 2015-8-2 13:17

你是什麼兵種0-0
作者: 44499055    時間: 2015-8-2 13:18

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 20698540    時間: 2015-8-2 13:21

我比較喜歡突擊的??- q, R  v8 [2 t) Z
44499055 發表於 2015-8-2 05:18
5 r; B7 f, q4 J7 ^' Z4 a+ C
看你是喜歡刀人還是狙人1 k0 u! o7 L9 b
' j; R4 R1 p! @% C- z
會狙擊的話就兩把狙槍和刀,俗稱雙槍流7 _# j1 l* m9 K6 X: b( v
+ v2 V5 L- M+ c" s# ]8 @- E
不太會狙或愛用刀的就基礎流,一狙一刀一槍
作者: 44499055    時間: 2015-8-2 13:21

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 20698540    時間: 2015-8-2 13:26

我喜歡刀, `' ?# p& q  D' R( L& B
44499055 發表於 2015-8-2 05:21

* L$ p2 _1 F( V* x; E8 c' b# }# S( ~0 b% e0 e( K$ B* [

/ j8 N1 M8 g& o5 e) L    基礎流一狙一刀一槍
5 M! S& v( ]3 g6 W- h# G9 ~! }
# g: ~" T4 m7 e. |: d主點毒用衝刺上毒
作者: 37231780    時間: 2015-8-2 17:58

1.生化建議 1榴1噴1弩
* @  W) r* X0 S& I& h
  E, `, U% r% F) a9 v, p9 o; z2.突襲建議 2狙1刀 或 1狙1刀1手雷 (電鋸=刀)' v( }0 L, @+ T. c8 ?7 u

( ^8 c/ G% v8 |$ ?$ E* I3.醫護建議 2步1弓 或 1步1弓1手雷
: b7 f* I7 A$ O4 I
' g5 N: U) L/ J  v4重裝建議 (本人不會)<-那我幹嘛用
% ]8 a0 E7 P; t6 M8 A; G" Y
5 n- x$ |0 K0 s0 H7 {/ q5 L! N* E3 U5.我不是眼殘 我當然知道上面講突襲
& w; k4 H3 Q! I4 s; y) R6 w) ^  h9 z$ x) s- a" o4 d3 h2 Q
6.我喜歡不論甚麼職業都各1
歡迎光臨 台灣淘米論壇 (http://bbs.61.com.tw/) Powered by Discuz! 7.2