Board logo

標題: 【問題】沒聲音 [打印本頁]

作者: 24184578    時間: 2019-2-3 13:49     標題: 【問題】沒聲音

最近下載來玩可是遊戲沒聲音,設定聲音也調最大
2 ^! B- o2 p" a3 V; n0 h可是他又會自己跑回去無聲......
作者: 24184578    時間: 2019-2-4 14:20

最近下載來玩可是遊戲沒聲音,設定聲音也調最大$ f! _8 ^% i) ^" z  c
可是他又會自己跑回去無聲...... ...$ R( \# T, H% n5 v
24184578 發表於 2019-2-3 05:49

' M- n2 ^$ M7 d1 A% d. L% r# H7 {* R' ~0 p
' ]+ P: i$ ?1 _
  已刪除遊戲解決辦法
歡迎光臨 台灣淘米論壇 (http://bbs.61.com.tw/) Powered by Discuz! 7.2