返回列表 發帖
˙_˙2 u6 d2 d( o2 [4 M6 M0 F
29882245 發表於 8-7-2015 23:04

2 j& N; n( ?; R1 t. G9 y& T0 C
* o( N* T- ]7 D- Qowo

TOP

是我怎樣0 R; N& t+ T. p4 x0 b. k* l  k
bbs.61.com.tw4 E& w5 v! g7 N0 J* b' [
(??
" z* B; W( ^4 s29882245 發表於 2015/7/8 23:03

2 |, k' `% F$ Y: e& pbbs.61.com.tw' v! a9 a2 o/ ^
原來你是奧特曼(?bbs.61.com.tw6 q9 b# F/ Q; |/ T4 K" r
Discuz! Board' x& x! R2 e) h3 T9 h6 y6 ^! q
這張也不錯(?)7 v2 v0 E, S. H3 j) k/ w
21043709 發表於 2015/7/8 23:02

; ^  F: E9 I# x/ E7 Fbbs.61.com.twDiscuz! Board7 D( M3 C1 n, j4 \3 M/ _! ?- L; n
頭上長角(?
賽雷西亞

狂氣火把

TOP

owo' y4 {1 D8 T. o
21043709 發表於 2015-7-8 15:04

6 m% t5 h( D% i+ R' p/ G9 `3 B: A% g6 _bbs.61.com.tw或許我可以捏個槍男來
放空
ˊ_>ˋ

TOP

基本上這遊戲你可以捏個妹子
6 w2 e2 [4 ^  S- v5 }$ c也可以捏個怪物,就像上面那隻bbs.61.com.tw: j  ?8 y9 N4 ?
20698540 發表於 2015-7-8 23:04

! E. e/ R1 l: Q- J+ K' O5 v! Y- s! k可是那個妹子沒讓我有心動的感覺 (??0 I0 |) P8 o- M7 B( L
$ P; |+ T$ k8 e/ x4 k
那比較像力霸王裡的怪獸˙ ˙

TOP

owo
. D" m  }2 Q7 a0 p4 g! ubbs.61.com.tw21043709 發表於 2015-7-8 23:04
( g, G7 t4 p& Y+ H, K* O$ q2 w
っ●ω●)っ

TOP

原來你是奧特曼(?
+ M. G+ `+ J6 W3 X+ \$ V
" H* j3 m6 E( g  g" t$ k) `' YDiscuz! Board( f' X7 \; i" `/ j; ]: Z

0 q8 @& p* q+ n2 }/ w# g頭上長角(?
% ~. D1 E' h( I6 \5 c' Fbbs.61.com.tw37241543 發表於 2015-7-8 23:06
/ g0 m9 N, |2 [
我是bbs.61.com.tw& P8 A& ~" L  `4 v
8 m' x0 ^. y( u7 L; n  m4 z7 F
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

我是
" L$ ?1 T* ^4 M, B+ Y1 O9 l0 w7 j+ H29882245 發表於 2015/7/8 23:08

' W% ]7 F8 P1 C1 c  W+ Hbbs.61.com.tw' ^( R: ]+ R0 w. @8 d3 J
啊這隻是!, t! c, p" l+ B+ f
Discuz! Board# G# W+ ^  h  R) ?. X* H
& O, _' N1 |* d# c6 ~# I. w* s# }; R
糟了我忘了他叫什麼來著了
賽雷西亞

狂氣火把

TOP

可是那個妹子沒讓我有心動的感覺 (??% f: U5 S: h- |6 U  N+ m& G# M" f
3 S$ F4 O3 L+ }" o
那比較像力霸王裡的怪獸˙ ˙
; D; O  ?/ o) X" |2 zbbs.61.com.tw29882245 發表於 2015-7-8 15:07
/ I* E" s9 a9 \$ B  _  d& z3 A
這捏系統本身就有很眼熟的配件出現. ]! w3 i1 ?, z  v; p. _" k
淘米不意外ˊ_>ˋ" h4 b% B7 m" h" _& J

8 C$ g2 P$ f5 F/ S9 O/ K
放空
ˊ_>ˋ

TOP

或許我可以捏個槍男來bbs.61.com.tw0 I' l( D& _9 Y- J: g
20698540 發表於 8-7-2015 23:06
0 U8 p0 j  L( R7 Z9 p
可以試試

TOP

可以試試
- ~) Y! ~3 e8 M6 `7 r8 `5 A1 `Discuz! Board21043709 發表於 2015-7-8 15:10

1 B2 n7 a) L# |2 H4 {. ?明天開始捏ˊ_>ˋ
放空
ˊ_>ˋ

TOP

返回列表